CodeLobster IDE

Free cross-platform PHP IDE (HTML, PHP, CSS, JavaScript, Python code editor) with support Drupal, Joomla, Twig, JQuery, BackboneJS, LaravelJS, Node.js, CodeIgniter, CakePHP, Laravel, Magento, MeteorJS, Phalcon, Symfony, VueJS, WordPress, Yii
It is currently Sun Jun 11, 2023 12:13 am

All times are UTC
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: I have a suggestion for this forum
PostPosted: Tue May 24, 2022 7:44 am 
Offline

Joined: Sun Nov 05, 2017 1:14 pm
Posts: 4
Hiện nay, ở các thành phố và hầu hết các vùng nông thôn, mạng lưới dịch vụ phát triển tương đối mạnh, phục vụ nhu cầu của đông đảo quần chúng nhân dân. Điều này chứng tỏ nền kinh tế đang đi lên, nhu cầu khách quan đã hình thành nên các dịch vụ đa dạng.Theo đó hợp đồng dịch vụ là hợp đồng có những đặc điểm riêng. Các điều khoản của hợp đồng dịch vụ áp dụng cho các loại dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như: dịch vụ pháp lý, dịch vụ thông tin doanh nghiệp, dịch vụ quảng cáo,... Vậy hợp đồng dịch vụ là gì? Làm hợp đồng dịch vụ như thế nào? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu nhé.

Nội dung tư vấn

**Hợp đồng dịch vụ là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó, bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ".

Xem thêm >> tra cứu thông tin quy hoạch

Theo đó đối tượng của hợp đồng dịch vụ là một công việc cụ thể. Nhà cung cấp dịch vụ sử dụng nỗ lực và trí tuệ của bản thân để hoàn thành công việc đã nhận. Tuy nhiên, nhà cung cấp dịch vụ có thể sử dụng nhân viên để giúp đỡ mình và chịu trách nhiệm về các sự kiện xảy ra do lỗi của nhân viên. Tuy nhiên, nếu không được sự đồng ý của người thuê dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ không được ủy thác dịch vụ cho người khác.
Khi đồng ý thực hiện công việc dịch vụ, bên thuê dịch vụ phải đưa ra các yêu cầu của mình về chất lượng, công nghệ, các thông số khác ... Như vậy, hai bên có cơ sở để thỏa thuận về điều kiện cung cấp dịch vụ.

Đặc điểm của hợp đồng dịch vụ

Đầu tiên, nhà cung cấp dịch vụ phải thực hiện các hành động pháp lý nhất định và chuyển giao kết quả cho bên thuê dịch vụ.
Thứ hai, hợp đồng dịch vụ là hợp đồng trả tiền. Khi bên cung ứng dịch vụ hoàn thành công việc và mang lại kết quả đã thoả thuận thì bên cung ứng dịch vụ phải trả lương cho bên cung ứng dịch vụ.
Thứ ba, hợp đồng dịch vụ là hợp đồng song vụ. Bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện các hành vi hợp pháp theo yêu cầu của bên cung ứng dịch vụ, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ nghiệm thu kết quả công việc và trả tiền công cho bên cung ứng dịch vụ.

Xem chi tiết >> hợp thức hóa lãnh sự

Mẫu hợp đồng dịch vụ năm 2022
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
Số: … /2022/HĐDV
Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
Căn cứ …
Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;
Hôm nay, ngày … tháng … năm 2022, tại ... chúng tôi gồm có:
Bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên A):
Tên tổ chức: …
Địa chỉ trụ sở: …
Mã số doanh nghiệp: …
Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …
Chức vụ: …
Điện thoại: …
Email: …
(Trường hợp bên sử dụng dịch vụ là cá nhân thì được ghi như sau):
Bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên A)
Họ và tên: …
Năm sinh: …/ …/ …
Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp …/ …/ …, nơi cấp: …
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …
Chỗ ở hiện tại: …
Điện thoại: …
Email: …
Bên cung ứng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên B):
Tên tổ chưc: …
Địa chỉ trụ sở: …
Mã số doanh nghiệp: …
Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …
Chức vụ: …
Điện thoại: …
Email: …
Hai bên thoả thuận và đồng ý ký kết hợp đồng dịch vụ với các điều khoản như sau:
Điều 1. Đối tượng của hợp đồng
Theo yêu cầu của bên A về việc thực hiện (ghi nội dung dịch vụ) …, bên B đảm nhận và thực hiện …
(Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội).
Điều 2. Thời hạn thực hiện hợp đồng
Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày … / …/ …
Thời gian dự kiến hoàn thành: là … ngày, kể từ ngày …/ …/ …

Xem qua >> thành lập công ty

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ của bên A

1. Quyền của Bên A:
Yêu cầu bên B thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.
Trường hợp bên B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
(Bên A và bên B thoả thuận các quyền cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).
2. Nghĩa vụ của bên A:
Cung cấp cho bên B thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi.
Trả tiền dịch vụ cho bên B theo thỏa thuận tại hợp đồng này.
(Bên A và bên B thoả thuận các nghĩa vụ cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B:
1. Quyền của bên B:
Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.
Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên A mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên A, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên A, nhưng phải báo ngay cho bên A.
Yêu cầu bên A trả tiền dịch vụ
(Bên A và bên B thoả thuận các quyền cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).
2. Nghĩa vụ của bên B:
Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.
Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên A.
Bảo quản và phải giao lại cho bên A tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc (nếu có).
Báo ngay cho bên A về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.
Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc.
(Bên A và bên B thoả thuận các nghĩa vụ cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).
Điều 5. Tiền dịch vụ và phương thức thanh toán:
1. Tiền dịch vụ: Thực hiện công việc tại Điều 1 là: … đồng (Bằng chữ: …), đã bao gồm … % tiền thuế giá trị gia tăng.
2. Phương thức thanh toán: …
(Bên A và bên B thoả thuận cụ thể về phương thức thanh toán và ghi vào trong hợp đồng này).
Điều 6. Chi phí khác
Chi phí khác hai bên thỏa thuận bổ sung nếu xét thấy cần thiết và đúng quy định của pháp luật.
Điều 7. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ
1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên A thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên B biết trước … ngày. Bên A phải trả tiền dịch vụ theo phần dịch vụ mà bên B đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.
2. Trường hợp bên A vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Điều 8. Phương thức giải quyết tranh chấp
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Các thỏa thuận khác
Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.
Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.
Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A … bản, bên B … bản./.
Bên B
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)
Bên A
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)

Liên hệ Luật Sư X

Sử dụng dịch vụ của Luật sư X sẽ đem lại những lợi ích sau:
Tiết kiệm được thời gian và công sức
Không còn phải đau đầu nghiên cứu hồ sơ và thủ tục
Nhận kết quả tận nhà thật thuận tiện.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về Làm hợp đồng dịch vụ. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào đừng e ngại mà hãy liên hệ ngay với Luật sư X để được phục vụ tốt nhất: 0833102102.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 

All times are UTC


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB © 2016 phpBB Group